Algemene Verkoopsvoorwaarden

  1. Onze rekeningen zijn contant betaalbaar na ontvangst op het adres vermeld op de voorzijde dan wel via storting op het door ons aangegeven rekeningnummer waarbij telkens ons refertenummer vermeld dient te worden.
  2. Opmerkingen aangaande de rekening dienen per aangetekende brief en binnen de 8 dagen na ontvangst aan ons te worden gemeld.
  3. In geval van niet- of niet-tijdige betaling van de rekening op de vervaldag zal zonder ingebreke-stelling en van rechtswege het verschuldigd bedrag vermeerderd worden met de conventionele interesten ten belope van 10 % per jaar.
  4. In geval van niet- of niet-tijdige betaling van de rekening op de vervaldag zal zonder ingebreke-stelling en van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% van het te betalen bedrag met een minimum van 15 euro en dit ter compensatie van, zonder beperkend te willen zijn, de veroorzaakte personeels- en administratiekosten, de inflatie en/of muntontwaarding, het niet tijdig kunnen beschikken over de toekomende gelden, enzovoort.
  5. Ten opzichte van handelaars geldt de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.
  6. Onverminderd de geldigheid van artikel 2244 BW erkennen partijen dat de verjaring gestuit wordt middels de ingebrekestelling van de schuldenaar via een aangetekende brief.
  7. In geval van enig geschil is het Belgisch recht van toepassing en zijn de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd.